Tuesday, September 6, 2011

atm 2004-12


�vajciarska firma Oerlikon Con-traves, ktor� je clenom nemeckej spolocnosti Rheinmetall De Tec, predstavila na tohtorocnej v�stave technologi� a v�zbroje pre pozemne sily a protivzdu�n� obranu Eurosatory 2004 vo svetovej premi�re prv� prototyp samohybn�ho protilietadlov�ho a protizem-n�ho univerz�lneho hlavnov�ho syst�mu DW GDP 008 Skyranger. M obiln� hlavnov� syst�m DW GDP 008 je len jeden z komponentov konceptu modulov�ho flexibiln�ho protilietadlov�ho syst�mu bud�cnosti po-menovan�ho Skyranger. Cel� rodina v�rob-kov radu Skyranger, t. j. v�robkov s rovna-k�m pomenovan�m, zahrna: kan�nov� syst�m, odparovacie zariadenie protilieta-dlov�ch raketov�ch riaden�ch striel, r�dio-lokacn� syst�m a velitersk� syst�m. Samoz-rejme konkr�tnu konfigur�ciu syst�mu Skyranger definuje a� z�kazn�k � s prihliad-nut�m na svoje Specifick� po�iadavky. Aktivne prostriedky s� taktie� vyberan� podia taktick�ch po�iadaviek misie, napr�klad s� po�adovan� len kan�ny, len raketov� riade-n� strely, pripadne mie�an� zostava obid-voch typov prostriedkov. �roven po�adovan�) ochrany a pohyblivosti urcuje v�ber podvozka, ktor� bude pou�it� ako nosic syst�mu, to znamen� - ci to bude kolesov� alebo p�sov� vozidlo. V pr�pade pou�itia kolesov�ho podvozka mo�no v�etky vozid-l� syst�mu prepravoval vzduchom tran-sportn�mi lietadlami kateg�rie C-130 Hercules, ktor� s� �tandardn�mi leteck�mi prepravn�mi prostriedkami krajin NATO.