Thursday, August 11, 2011

Spojenecke Bombardery 1939-1945


Na zac�tku v�lky tvorily spojeneck� s�ly arm�dy Francie a Velk� Brit�nie. Francie od poloviny 30. let 20. stolet� zaost�vala, co� se projevovalo mimo jin� i t�m, �e disponovala relativn� velkou flotilou st�rnouc�ch, ne-li pr�mo zastaral�ch bombard�ru, a pokou�ela se v�cem�ne bezv�sledne a pr�li� pozde nove vybavit modernej��mi typy letounu, jak�m byl napr�klad i nejrychlej�� bombard�r v roce 1939 Lior�-et-Olivier LeO 451. Boje z kvetna a cervna 1940, kter� vedly k por�ce Francie, nav�c odhalily absolutn� nedostatecnost jed-nomotorov�ho denn�ho bombard�ru Fairey Battle Britsk�ho kr�lovsk�ho letectva, kter� byl pomal�, ve vzduchu nemotorn�, schopn� n�st jen mal� n�klad leteck�ch pum a zoufale bezmocn� proti zdrcuj�c� protiletadlov� delostreleck� palbe. Britov� tak� meli tri te�k� dvoumotorov� bombard�ry - Armstrong Whitworth Whitley, Handley Page Hampden a Vickers Wellington, z nich� byl zdaleka nejlep�� posledn� jmenovan�, jeho� neobvykl� geodetick� konstrukce kryt� pl�ten�m potahem se uk�zala b�t velmi pevn� a schopn� v boji odolat znacn�mu po�kozen�. Wellington tak� byl schopen na velkou vzd�lenost un�st znacn� n�klad pum a krome toho je�te sk�tal nemal� mo�nosti v�voje.