Friday, August 26, 2011

Novinky MPM Issue 59


Prostudoval jsem si radu fotografi� na internetu a zakoupil knihu od MBI, kter� Pragovku popisuje a obsahuje i potrebn� v�kresy, p�rovky, kamufl�e a fotografie. Sice se jedn� na prvn� pohled o zcela novou n�stavbu, ale pr�ce nejsou tak slo�it�, jak by se mohlo zd�t Rekl bych, �e jde o stredne te�kou �pravu. Konverzi jsem zah�jil odrez�n�m kr�e, kter� na Marderu dr�� kan�n. Do vznikl� d�ryjsem vlepil plastovou desku a prilepil puvodn� celn� panc�r korby. N�sledovalo naryt� poklopu ridice a sp�r okolo bocn�ch panc�ru. Dal�� �prava se t�kala nov�ch motorov�ch krytu z hlin�kov� f�lie a plastu a doryt� sp�r mezi panely na z�di vozidla. Posledn� na rade bylo zhotoven� kruhu pod ve�. Tento d�l vzniknul na soustruhu z plastov� desky. Od zac�tku jsem mel jasno o kamufl�i, bohu�el mi unikl dule�it� fakt t�kaj�c� se typu vozidla. Mel jsem na stole pr�ve vznikl� Ausf.G, jen�e jsem na model potreboval Ausf.C. Verze se li�ily predev��m ve tvaru celn�ho panc�re korby. �G�cko" melo rovn�, naopak star�� �d�cko" lomen� tvar. Na radu pri�el Pro-xxon, kter�m jsem celn� panc�r odfr�zoval pryc. Z�klad nov�ho �t�tu vznikl na fr�zce z plastu a pot� dostal hlin�kov� potah z f�lie.