Tuesday, August 23, 2011

Novinky MPM Issue 55


V origin�ln� sovetsk� technick� dokumentaci je bud oznacen� ,,samoljotMiG-21M variant a", nebo tov�rn� (kryc�) oznacen� ,,lzdelije (v�robek) 96A". N� predpis vydan� pro pou�it� letounu v provozu pou��v� oznacen� M�G-21M varianta A. Puvodn� podoba M�G-21M takr jak byla dodan�, se ov�em v detailech li�� od podoby pozdej��, kdy do�lo pri prvn� stredn� oprave k prestavbe na standard ji� mezit�m dodan� modernej�� a pocetnej�� verze MF. Hlavn�, i kdy� nejm�ne viditelnou zmenou, byla z�mena puvodn�ho motoru R-11F2-300 za novej�� R-l 3-300, typick� pr�ve pro verzi MF a vy���. D�le byl na prekryt kabiny namontov�n periskop a pod pris�vac� dv�rka dvojice plutku, zaji�tuj�c�ch ochranu proti zplodin�m pri strelbe z kan�nu. Do�lo k dal��m �prav�m, umo�nuj�c�m nosit stejnou v�zbroj jako verze MF. Od n� se tedy po �prav�ch li�il jen men��mi predn�mi brzdic�mi �t�ty a drobn�mi rozd�ly na krytu kan�nu G�-23 a okoln� panel�i. Na prelomu 70. a 80. let byly nekter� letouny (1209 a 1210) upraveny pro mo�nost no�en� kontejneru SM k veden� radioe-elektronick�ho boje. Letouny, kter� byly pou��v�ny v devades�t�ch letech, mohly m�t radiostanici cesk� v�roby a americk� odpov�dac KXP.