Saturday, August 20, 2011

Novinky MPM Issue 53


Proti pruhledn�m pryskyric�m v podstate nic nenam�t�m, ale pro zac�tek se mi jevily jako drah� a pr�ce s nimi je rozhodne te��� ne� se s�drou a jej�m barven�m, Doporucuji zakoupit s�dru ve v�tvarn�ch potreb�ch, kde prod�vaj� jej� jemnej�� druhy, a sm�chat ji s disperzn�m lepidlem (v na�em pr�pade postac� Herkules - pozn. redakce) a vodou. D�ky disperzn�mu lepidlu dod�te s�dre vet�� vl�cnost a c�stecne zpomal�te jej� schnut�. Je�te pred nam�ch�n�m t�to smesi jsem si ze siln�ho alobalu vytvaroval zvlnenou hladinu, otiskl do n� stopu po trupu lode a jej� povrch jsem silne prolakoval syntetick�m lakem. Z�skal jsem t�m tuhost sv� hladiny a jistotu, �e alobal od s�dry pozdeji odtrhnu. Proto�e jsem se b�l, �e pod t�hou s�dry se moje hladina zbort�, vyztu�il jsem ji ve spodn� c�sti smes� rozmocen�ho novinov�ho pap�ru sm�chan�ho opet s disperzn�m lepidlem. Kolem zpevnen� a bezpecne vytvrdl� hladiny samozrejme mus�te postavit bednen� z ciste ohoblovan�ch dreven�ch latek, presn� sl�cova-n� s alobalem, aby bylo s�drovou smes vody a lepidla kam nal�t Dule�it� je nan�st nejprve jen slabou vrstvu s�dry, jinak alobal protrhnete nebo tlak hmoty vyrovn� vlny more. Je�te ne� pristoup�m k popisu stavby clunu, doporuc�m v�m k n�teru barvy more akvarelov� barvy, kter� se se s�drou dobre sn�� a vp�jej� se do n�. Cel� postup si prohl�dnete na fotografi�ch, kter� napov� o postupu v�ce ne� sebelep�� popis.