Wednesday, August 17, 2011

Novinky MPM Issue 49


Druh�m krokem je odecten� spr�vn� velikosti imatrikulace. Ide�ln� je z�skat podobn� kamufl�n� n�vod (se stejnou nebo podobnou imatrikulac�) a na kop�rce ho zvet�it do potrebn�ho mer�tka. Pokud nic takov�ho neexistuje, mus�me si imatrikulac� nakreslit na pap�r. Pap�r pak prelep�me pruhlednou izolepou a nalep�me na nej maskovac� p�sku (bud Tamiya, pokud je �zk�, tak masku z potreb pro umelce). Opatrne imatrikulac� obkresl�me a kru��tkem, skalpelem, pomoc� prav�tka jednotliv� masky vyre�eme. T�m, �e jsme vzorov� pap�r podlepili izolepou, jdou pohodlne sejmout. Komfortn� situace nastane, pokud mu�eme pou��t s�riove vyr�ben� masky (napr. Eduard Mask). C�sla, k�dy, seri�ly i pruhy oznacen� je lep�� nastr�kat pred kamufl�n�mi barvami, proto�e svetl� odst�ny barev l�pe kryj� na �ed�m podkladu a snadneji se maskuj�. Postupujeme od nejsvetlej��ho odst�nu. Nastr�k�me vhodn� odst�n ve tvaru co nejv�ce podobn�m budouc� imatrikulac� (c�m m�ne je na modelu vrstev, t�m je to lep��) a po zaschnut� naneseme pr�slu�nou masku. Takto postupuje odst�n po odst�nu, a� je cel� imatrikulace zamaskovan�.