Tuesday, August 16, 2011

Novinky MPM Issue 48


Pro v�ber lozenge m�m hned nekolik duvodu. Jednak modely letadel z obdob� 1. sv. v�lky jsou st�le v oblibe (treba takov� Fokker D.VII je pro lozenge typick�). A v neposledn� rade i proto, �e pokud nanesete lozenge spr�vne, nebudete m�t s ostatn�mi rozmern�mi obtisky probl�m. Lozenge je takov� obtiskov� maturita. Ale je�te si dovol�m o lozenge malou vsuvku, kter� je pro jeho nanesen� docela dule�it�. Lozenge nen� oznacen� pro typ kamufl�e. Jde o oznacen� poti�ten�ho pl�tna v peti nebo ctyrbarevn�m proveden�; kter� je ti�ten� v tmav��ch barv�ch pro vrchn� c�sti a svetlej��ch pro spodn� c�sti letadel. Tvary pol� jsou presne dolo�en�, o barv�ch se, jak jinak, st�le spekuluje, ale lze r�ci, �e v posledn� dobe jsou ve stavebnic�ch st�le presnej��. Pokud se ve v�robe nemeck�ch letadel z 1. sv. v�lky nevyzn�te, vyptejte se kolegu, kter� se o tuto problematiku zaj�maj�, proto�e lozenge vyr�belo nekolik z�vodu a jednotliv� leteck� tov�rny je neaplikovaly stejn�m zpusobem. Z�kladn�m vod�tkem pro v�s bude bud n�vod v�robce (pokud m�te duvod mu duverovat -osobne ver�m pouze tem od Eduardu), nebo studium fotografi�. Obecne o lozenge plat�, �e vnej�� strany byly tmav�� a rub viditeln� v kokpitu svetlej��. Nesm�te v�ak zapomenout na �isov�n� potahu letadel. Tak tolik k pozn�mce a mu�eme lozenge zac�t nan�et. Ide�ln� je, kdy� v�robce dod�v� potah lozenge delen� podle skutecn�ch p�su a vy jej na model nan��te v pruz�ch tak, jak tomu bylo i ve skutecnosti. Je to nejen pohodlnej��, ale i mnohem presnej�� vzhledem ke skutecn� predloze.Tak� se l�pe opravuj� chyby a pr�padn� nepresnosti v obtisc�ch.