Monday, August 15, 2011

Novinky MPM Issue 47


Inspirac� pro konstrukci samohybn�ho dela Su-122 byl pravdepodobne �spe�n�konkurencn�" typ Stug III. Konstrukt�ri v jekaterinbursk� tov�rne Uralma� se rozhodli j�t nej�spornej�� cestou, a proto pou�ili podvozek osvedcen�ho T-34 vcetne motoru a prevodovky. Na tento z�klad byla pripojena predn� pevn� n�stavba s 45mm celn�m panc�rem, pod kter�m byla ukryta 122mm houfnice M-30S.Ta vytv�r� charakteristickou siluetu tohoto stroje zejm�na d�ky mohutn�mu l�mci, kter� ukr�v� brzdovratn� zar�zen� zbrane. Prvn�m bojov�m krtem pro�ly SU-122 v lednu 1943 u Leningradu. Nejv�ce techto stroju pak bylo nasazeno behem boju v Kursk�m oblouku v cervenci 1943, nicm�ne SU-122 zustaly v aktivn� slu�be a� do konce v�lky, a to i presto, �e byl pozdeji vyvinut modernej�� typ SU-85. Ke stavbe modelu me inspiroval jak samotn� tvar vozidla, tak i zaj�mav� varianta znacen� stroje c. 603 s hvezdami, kterou jsem na�el na internetu na str�nce ww2drawings.jexiste.fr. Proto�e je na trhu dostupn� kvalitn�,,ctvrtkov�" stavebnice Tamiya, nebylo co re�it. Dokoupil jsem vsak je�te soustru�enou hlaven Aber a lepty firmy Hauler, kter� umo�nily pridat podstatn� detaily, jako jsou mr�ky do zadn� c�sti vozidla, blatn�ky, bedny na n�rad�, �chyty madel na predn� n�stavbe aj. Stavbu jsem pojal tradicne tak, �e jsem nejprve model kompletne sestavil se v�emi detaily a pak barvil jako celek. Zvl�t zustala pouze kola, p�sy a tak� ctyri n�dr�e, kter� jsem osadil na korbu a� po dokoncen� barven� a patiny.