Thursday, August 11, 2011

Novinky MPM Issue 46


Z historick�ho pohledu sice nejde o stroj nikterak v�jimecn�, zato m�me mo�nost pod�vat se na to Jak tehdy nekter� jednadvac�tky vypadaly. A tak� mu�eme dr�et palce v�em, kter� se takovouto kamufl� pokus� ztv�rnit na sv�m modelu... Historie stroje MiG-21 MF v.c. 963008209, vyroben�ho v l�te 1973 (spolu s dal��mi ze s�rie - 8205,8206,8207,8208 a 8209) v moskevsk�m z�vode 30�Znamja truda", zac�n� 22. z�r� 1973, kdy byl uveden do provozu. Velmi brzy do�lo k jeho preletu do CSSR k 6. sbolp v Prerove. Jako v�echny letouny z dod�vky v tomto obdob� byl opatren kamufl��. Zde pro�il podstatnou c�st sv�ho leteck�ho �ivota a� do prosince 1989, kdy po prezbrojen� 2. letky 6. sbolp na Su-22 pre�el ke druh� letce 8. slp do Brna. Od prvn�ho brezna 1990 pusobil cel� pluk v N�me�ti nad Oslavou z duvodu opravy brnensk� dr�hy. Po roce, kdy skoncila v�luka, se ov�em letouny nevr�tily, proto�e tlak c�sti m�stn�ho obyvatelstva a nekter�ch politiku vedl k tomu, �e byla c�st letounu na nejakou dobu presunuta do velmi provizorn�ch Malacek, aby koncem �nora prel�tly do Mo�no-va. K 30. dubnu 1991 doch�z� ke zru�en� pluku a n�sleduj�c� den jsou vytvoreny 81. samostatn� st�hac� letka (pozdeji presunut� na Sliac) a 82. sstl, u n� n�mi popisovan� letoun zustal do kvetna 1991, kdy pre�el ke sv�mu posledn�mu provozovateli -11. slp. v �atci. Form�lne byl pri delen� republiky urcen pro ACR, nicm�ne ji� v z�r� 1993 prel�tl do L�n� k�ulo�en�", cili de facto ke zru�en�.