Wednesday, August 10, 2011

Novinky MPM Issue 45


Kdy� byste nekomu pred patn�cti lety vypr�veli o c�nsk�ch plastikov�ch modelech, odbyl by v�s asi slovy o tom, �e na �socharinu" nem� n�ladu. Jen�e�cas oponou trhnul" a zejm�na c�n�t� v�robci zaplavuj� svet takov�m mno�stv�m novinek akceptovateln� nebo dokonce dobr� kvality, nad kter�m zust�v� rozum leckomu st�t. Zejm�na tomu, kdo nev�, �e za nekter�mi c�nsk�mi znackami stoj� giganti napojen� napr�klad na zbrojn� nebo n�bytk�rsk� prumysl, a tud� s financn�mi mo�nostmi, o kter�ch se vet�ine klasick�ch model�rsk�ch firem mu�e jenom zd�t. Ot�zkou je, nakolik je to pro z�kazn�ka dobre, proto�e podobn� �molochy" asi pr�li� netr�p�, jestli umor� n�klady na v�voj formy za rok nebo za pet let. Nen� pro ne probl�m chrlit typy bez ohledu na aktu�ln� nab�dku na trhu. Ned�vno me v jedn� prodejne presvedcoval prodavac o tom, jak skvel� je ten nov� Avenger od Hobby Bosse. �To se vubec ned� s Akurejtem srovn�vat," del ten bodr� mu�, a mne to nedalo, abych rozmernou krabici neotevrel. Spoc�tal jsem�prustrely" (rozumej: n�tov�n�), pocet d�lu oproti modelu Accurate Miniatures odhadl tak na polovinu a �roven ztv�rnen� detailu ohodnotil zn�mkou dve m�nus, zat�mco Accurate ode mne u� d�vno dostal jednicku. No proste mi ten chl�pek za pultem r�zem pri�el neduveryhodn� a j� prem�lel, jestli jeho slova nesouvis� s hromadou asi dvaceti krabic t�to stavebnice, vyskl�danou u zdi. A jin� pr�beh: Eduard ohl�sil svuj prvn� model v mer�tku 1/32, nyn� jako na potvoru ohl�sil stejn� typ ve stejn�m mer�tku Trumpeter. Na�test� m� dom�c� v�robce n�skok a model na trh uvede jako prvn�. Pr�te se ale mu�e st�t, �e se proste C�nani probud� dr�v... Co pak?