Tuesday, August 9, 2011

Novinky MPM Issue 44


Smyslem cinnosti techto pozorovatelu bylo zjistit, jestli na �zem� nepr�telsk�ho st�tu neprob�h� cinnost podl�haj�c� oznamovac� povinnosti, tj. v na�em pr�pade cinnost v�ce ne� 13 000 voj�ku, 300 tanku ci v�ce ne� 200 vzletu (z dne�n�ho pohledu a pocetn�ho stavu na�� arm�dy naprosto nepochopiteln� c�sla...). Pozorovatel� meli povoleno pou��vat vlastn� topografick�, navigacn� a dokumentacn� prostredky. Skutecn� mise se uskutecnily jen dve (v jednom roce byly mo�n� celkem tri), a to kanadsk� mise ve dnech 14. -16.6.1989 a ve dnech 30.9. - 2.10.1989 mise SRN. K1.12.1986 proto vznikla ve Kbel�ch sm�en� letka speci�ln�ho urcen�, jej�m� �kolem byla preprava zahranicn�ch inspektoru. Z model�rsk�ho pohledu bylo zaj�mav� zbarven� nekolika dopravn�ch letadel a vrtuln�ku t�to letky v�razne pestr�mi �lut�mi doplnky. V t� dobe se jednalo v r�mci na�� lidov� arm�dy o naprosto nev�edn� zbarven�... �lut�mi,,inspektorsk�mi" doplnky byly opatreny tri salonn� M�-8PS trupov�ch c�sel 0835,0836 a 0837, jedna Mi-17 c�slo 0808, jeden L-410T c�slo 0927 a L-410UVP c�slo 0731. Dvojice Turbo-letu byla doplnena dal�� dvojic� zcela nov�ch L-410UVP-E s c�sly 2311 a 2312, kter� mely �lut� doplnky pr�mo z v�roby, doplnen� v t� dobe naprosto nev�dan�m �nose artem" v podobe cesk�ho Iva na pr�di. Podle internetov�ho serveru www.vrtulnik.cz byly �lut�mi doplnky opatreny i dve Mi-2, ale dosud se neobjevila ��dn� fotografie a ani nejsou zn�ma trupov� c�sla. Jedin�m dukazem je velmi nezreteln� televizn� z�ber. Za jak�koliv poznatek cten�ru vedouc� k objasnen� b�l�ho m�sta na�� historie budu vdecn�.