Monday, August 8, 2011

Novinky MPM Issue 43


Puvodn� arm�dn� objedn�vka �esti kusu byla roz��rena na konecn�ch sedm, stroje nesly trupov� c�sla 0402,0403,0404,0405,0501,0502 a 0503. Prvn� letoun 0402 byl zal�t�n 31.7.1975 a v arm�de slou�il od dubna 1976, posledn� 0503 byl zal�t�n 23.1.1976. Zbarven� bylo podobn� tomu, ve kter�m ji� l�taly arm�dn� An-24, Jak-40 aTu-134. L-410M byly pozdeji prestaveny na verzi L-410MA n�hradou motoru M-601A na M-601B, kter� je z vnej��ho pohledu prakticky neroz-poznateln�. Stroje slou�ily na leti�t�ch v Praze, Pie�tanech, pozdeji v Mo�nove a Pardubic�ch, zc�sti jako dopravn�, ale tak� jako �koln� letouny. Mimo jin� pom�haly pri v�cviku libyjsk�ch pilotu v osmdes�t�ch letech. Jejich provoz byl prakticky bezprobl�mov�, jen 0502 prov�zela smula dvou leteck�ch nehod pri prist�n�ch, kter� skoncily v�n�m po�kozen�m trupu. Po obou byl opraven a znovu uveden do provozu. Proti pozdej�� verzi UVP byla verze M rychlej��. Proveden� UVP sice prineslo zkr�cen� startu a prist�n�, ale tato vlastnost v na�ich podm�nk�ch pr�li� vyu�it� nenalezla. Zbarven� v�ech letounu bylo stejn�, spodn� plochy byly �ed� v odst�nu CSN 1010 �ed pastelov�, horn� plochy b�l�, �irok� modr� pruh pres okna mel b�l� a cerven� lem. Charakteristick�m �logem" dopravn�ch letounu CSLA byla stylizovan� �ipka na SOP. Nekter� letouny, kter� pro�ly gener�ln� opravou v LOTN Trenc�n, maj� drobn� odli�nosti ve zbarven�. ��dn�Nose Art" se neobjevil, pokud nepoc�t�me alespon znak mo�novsk�ho dopravn�ho pluku na nekter�ch letadlech.