Friday, August 5, 2011

Novinky MPM Issue 41


Nejprve jsem si ze zlomen� �iletkov� pilky odlomil mal� d�lek se tremi zuby a zalepil ho do n�sadky ze star�ho �tetce. T�mto pr�pravkem jsem se pak sna�il naznacit chladic� �ebra v�lcu. Nejprve jsem postupoval od v�lcu, kter� nakonec budou ukryty, abych si vyzkou�el postup, a nakonec jsem si nechal ty, kter� budou pod otevren�mi kryty dobre videt. Dal�� stavba motoru prob�hala standardne a� do okam�iku lepen� v�fukov�ho potrubUednotliv� v�fuky jsem slepil k sobe a v m�ste spoje jsem je prolil nekolika vrstvami vterinov�ho lepidla. T�m jsem vytvoril jednotn� sberac. Za n�m jsem pak jednotliv� trubky odr�zl. K napojen� na konverzn� d�l s jedn�m v�fukem do�lo a� po zalepen� motoru do modelu. Pokud budete do modelu vkl�dat leptan� d�l �aluzi� pro regulaci vstupu vzduchu do motoru, tak mus�te prov�st krok, kter� v n�vodu k leptum nen�: Z d�lu A19 odr�znout opatrne puvodn� �aluzie a zbytek zachovat jako zadn� d�l vrtulov�ho ku�ele. A je�te dule�it� malickost: Pokud ponech�te otevren� motor, mus�te z modelu odstranit naznacen� kovov�ch up�nac�ch obruc�. U skutecn�ho letadla se jednalo o jeden ocelov� p�s, zaji�tuj�c� kryty motoru u predn�ho prstence, a pak dva p�sy u v�fukov�ho potrub�, vedouc� od s�n� ke spodn�mu krytu.Tyto obruce jsem vyrobil a� soucasne s podlo�kou modelu, na kterou jsem je polo�il. Ve skutecnosti byly obruce str�kan� kamufl�n� barvou, ale cast�m pou��v�n�m se z le�ten� oceli barva sloup�vala. Nejlep�� je prostudovat fotografie konkr�tn�ho letounu, zda byly v barve kovu, v kamufl�n� barve, nebo pouze c�stecne oloupan�.