Thursday, August 4, 2011

Novinky MPM Issue 40


Do predv�lecn�ho Ceskoslovenska se dostaly Ciervy C-30A jen dve a i tak bohu�el jejich pusoben� nemelo dlouh�ho trv�n�. Jako prvn� jej zaradila do sv�ho letadlov�ho parku firma Bata. J. A. Bata byl zn�m sv�m nad�en�m pro technick� novinky, a d�ky nemu se na na�� obloze objevovala rada letounu nejnovej��ch konstrukc�, at ji� anglick� ci americk� provenience. O pr�m�m podnetu z�skat novou auto��ru do Zl�na se dnes mu�eme jen dohadovat, a tak napr�klad mohl b�t inspirac� cl�nek o nov�m v�rn�ku, kter� vy�el v dubnu 1934 v renomovan�m anglick�m leteck�m casopisu Flight. Faktem zust�v�, �e Bata z�skal svuj stroj prostrednictv�m firmy Henlys Ltd. koncem srpna t�ho� roku, mel v�robn� c�slo 739 a do civiln�ho rejstr�ku byl zaps�n 2. r�jna 1934. Imatrikulaci OK-ATS obdr�el rovnou pri n�kupu, tzn. ji� nel�tal, na rozd�l od t� pozdeji zakoupen� Ciervy pro arm�du, s britskou registracn� znackou. V Ceskoslovensku vyu��val Bata nezvykl� letadlo zejm�na k propagacn�m �celum, co� dokl�d� zat�m jedin� zm�nka o jeho verejn�m predveden� u pr�le�itosti Zemsk�ho leteck�ho dne, konan�ho 6. z�r� 1936 na leti�ti u Prerova. V�maz Batova v�rn�ku z rejstr�kuje datov�n 21. srpnem 1937.