Wednesday, August 3, 2011

Novinky MPM Issue 38


O jednom�stn� verzi st�hac�ho bombard�ru Su-22M-4 jsme psali v Novink�ch MPM c.32. Dnes se budeme venovat jeho cvicn� verzi. Na pr�kladu stroje 7208 s v�robn�m c�slem N17532372308 si uk�eme v�voj oznacen� i pusoben� �lidov� tvorivosti11 na stroji v ceskoslovensk� a pozdeji i ve slovensk� arm�de. Su-22UM3-K byl sv�m zpusobem technickou raritou - jak�si �z nouze ctnost", nebot nen� zn�mo, �e by existovala �sp�rka" od verze M-4. Sp�rky se pou��valy hlavne pro �cely KTP (kontrola techniky pilot�e), kterou mus� absolvovat ka�d� pilot nekolikr�t za rok. Presn� pocet prezkou�en� z�vis� na dosa�en� tr�de. Vycvicen�mu pilotovi 1. tr�dy napr�klad stac� jednou za rok prezkou�en� z VTP (vy��� technika pilot�e), pro instruktory se tyto �lohy l�taj� ze zadn� kabiny. D�le mus� b�t pilot prezkou�en z �BP (�koly bojov�ho pou�it�), kam podle druhu letectva patr� treba vzdu�n� boj pro st�hace a ztece na pozemn� c�le pro taktick� letectvo (L-39, L-159). Dal�� KTP se mus� prov�det z letu podle pr�stroju. Krome toho je sp�rka pou��v�na hlavne pro n�cvik nov�ch �loh leteck�ho v�cviku, kdy se dan� prvek prov�d� na dan�m letounu poprv�. Ka�d� nov� ci pre�kolovan� pilot l�t� dle �grafikonu11, kter� mu stanovuje minim�ln� pocet letu podle �rovne vycvicenosti. Pred ostr�mi strelbami, se pou��val rotokulomet k vyhodnocen� d�lky strelby a zam�ren�.