Wednesday, August 24, 2011

Modelar 2011-07


Tento tank, pln�m n�zvem A15 Cruiser Tank Mk.VI Crusades byl rekordne rychle zkonstruov�n a odzkou�en v roce 1939 soucasne s obdobn�m typem Covenanter. Zat�mco ten prok�zal natolik slab� v�sledky, �e mohl b�t pou��v�n pouze k v�cviku, Crusader presvedcil z�stupce britsk� arm�dy natolik, �e byl ji� v roce 1940 prijat do v�zbroje. Neobvykl� chvat byl nepochybne vyvol�n v�vojem mezin�rodn� situace. Crusadery se celkem �spe�ne zapojily do bojov�ch situac� v severn� Africe, ale jejich �spechy netrvaly dlouho. Motor Liberty byl na tak te�k� tank prece jen pr�li� slab� a hlavn� v�zbroj - kan�n r�e 40 mm (byt u verze Mk III. u� byla pou�ita r�e 57 mm) nestacil na st�le l�pe panc�rovan� vozidla protivn�ka. I tak se Crusader vyr�bel v rade verz� a po sta�en� z prvn� linie byly tyto tanky vyu��v�ny nejen k v�cviku, ale i bojove na m�ne exponovan�ch m�stech jako pozorovac�, delostreleck� tahace, nosice �enij-n�ch konstrukc� a dal��. Znacn� pocet vyroben�ch �Kri��ku" byl prezbrojen na protiletadlov� verze. U Ceskoslovensk� samostatn� obrnen� brig�dy se jej� pr�slu�n�ci setkali s protiletadlovou verz� Crusader AA Mk.ll vyzbrojenou dvema kan�ny Oerlikon r�e 20 mm.