Friday, August 5, 2011

Modelar 2011-06


Firma Zvezda pripravila stavebnici protiletadlov�-ho kan�nu 61-K hlavne pro hr�ce strategick� hry Velk� vlasteneck� v�lka. D�ky dobr� kvalite je ale stavebnice vhodn� i pro model�re. R�mecky jsou zabaleny v men�� krabicce, ne� bylo u v�robcu stavebnic dosud be�n�. Vzhledem k pomalu se zmen�uj�c�m voln�m prostorum v dom�cnostech vet�iny model�ru to jiste nebude na �kodu. Celn� strana obalu zaujme povedenou akcn� kresbou kan�nu br�n�c�ho tov�rn� budovu. Uvnitr najdeme hrac� kartu urcenou pro hr�ce hry, stavebn� n�vod a dva r�mecky ze zelen�ho plastu. V�robce bohu�el pou�il plast, na kter�m se hure zaci�tuje delic� rovina a stopy po vyhazovac�ch. Prvn� z r�mecku obsahuje d�ly kan�nu, druh� dve figury obsluhy, podstavec a vlajku pro hr�ce hry. Strucn� n�vod n�s bez jak�chkoliv z�ludnost� provede celou stavbou, v jej�m fin�le je mo�n� postavit pouze model samotn�ho kan�nu, nebo kan�n s podstavcem a obsluhou. Jedinou nev�hodu spatruji v tom, �e kan�n lze postavit pouze v bojov� pozici. Jestli�e se rozhodneme postavit model jako ta�en�, bez uprav podper to nepujde. N�pis na krabicce n�s upozornuje, �e model lze postavit bez pou�it� lepidla. To ale plat� pouze pri sestaven� vet��ch d�lu stavebnice. Men�� d�ly bez pou�it� lepidla na stavebnici nedr��. S kamufl�� n�m n�vod nepomu�e, pro�el jsem tedy internet a na�el slu�n� mno�stv� podkladu. Sovetsk� kan�ny z poc�tku v�lky byly kompletne zelen�, pouze hlaven v barve cernen�ho kovu. Na konci v�lky bylo zbarven� stejn� s v�jimkou rud�ch disku kol.