Friday, August 5, 2011

Military Revue 2010-01


Elektronick� vybaven� fregat je koncipov�no stejn� v�estrann� jako jejich v�zbroj. Jeho srdcem je bojov� r�dic� syst�m AN/UYQ-501(V) SHINPADS (Shipboard Integrated Processing and Display System). Ve sv� dob� se jednalo o jeden z prvn�ch pln� distribuovan�ch syst�mu kategorie, s centr�ln�mi poc�taci a univerz�ln�mi konzolami m�sto konzol jedno�celov�ch. To umo�nuje jejich vz�jemnou zastupitelnost v pr�pad� po�kozen� v boji nebo poruchy. Do syst�mu SHINPADS jsou pomoc� sb�rnic AN/UYC-501 integrov�ny v�stupy ze v�ech elektronick�ch syst�mu na palub� fregat, s v�jimkou r�dic�ho syst�mu pohonu IMCS. SHINPADS je ovl�dan� prostrednictv�m 13 r�dic�ch konzol AN/UYK--501 v bojov�m informacn�m centru a jedn� na mustku. V�pocetn� kapacity zaji�tuje celkem 32 poc�tacu AN/UYK-502 a 505 dom�c� v�roby. Druh� �estice fregat disponuje novej��m typem AN/UYK-507. V�echny poc�tace jsou vz�jemn� propojeny poc�tacovou s�t� se ctyrmi paraleln�mi kabelov�mi rozvody pro zv�en� odolnosti a syst�m si zachov�v� plnou funkcnost i pri po�kozen� dvou z nich.