Wednesday, August 3, 2011

atm 2011-07


Program MGC-1, zah�jen� v lednu tohoto roku a financovan� z vlastn�ch prostredku spolecnosti Excalibur Army, m� st�le je�te velk�mu poctu u�ivatelu techto vozidel ve svete nab�dnout nen�kladnou mo�nost vylep�en� predev��m balistick� a c�stecne i protiminov� ochrany stroju nejen rady BMM/BMP-2, ale i jin�ch typu lehc� a stredn� hmotnostn� kategorie. V t�to souvislosti lze poznamenat, �e vozidla BMP-1/BMP-2 byla nebo st�le je�te jsou zavedena ve v�zbroji pribli�ne 50 zem� cel�ho sveta. Jen ceskoslovensk� zbrojn� prumysl v licenci vyrobil v letech 1968 a� 1989 v�ce ne� 17 300 kusu BVP-1 a mezi lety 1987 a� 1991 pres 430 stroju BVP-2. Zdaleka ne ka�d� soucasn� u�ivatel si mu�e dovolit tento typ plne nahradit bojov�m vozidlem nov� generace. A pr�ve na tyto potenci�ln� z�kazn�ky zm�nen� cesk� firma zameruje svou pozornost. Jej� technologick� demonstr�tor MGC-T m� prakticky uk�zat ruzn� mo�nosti jejich vylep�eni, aby si ka�d� u�ivatel mohl zvolit vhodn� syst�m ochrany proti predpokl�dan�m hrozb�m pri konkr�tn�ch typech nasazen�.