Monday, August 15, 2011

atm 2009-04


V�stava IDEX 2009 sa u� po deviaty raz konala na v�stavisku spolo�nosti ADNEC (Abu Dhabi National Exhibitions Company), kde v�stavn� komplex tvor� 12 v�stavn�ch h�l, centr�lna otvoren� v�stavn� plocha, m�lo a docasn� dr�ha pre dynamick� uk�ky. Na tohtorocnom podujat� sa v drtoch 22.-26. feb-ru�ra z�castnilo celkovo 897 vystavovatelbv z 50 krajin cel�ho sveta, ktor� sa prezentovali na s�hrnnej ploch� 108 000 m2. Predbe�n� c�sla n�v�tevnosti hovoria o viac ako 50 000 odborn�ch n�v�tevn�koch a 150 ofici�lnych de-leg�ci�ch. Velenie ozbrojen�ch sil Spojen�ch arabsk�ch emir�tov deklarovalo uzavretie kontraktov v celkovej sume 18,4 miliardy dir-hamov, to s� pribli�n� 4 miliardy eur. V�stavisko je neust�le v intenz�vnej v�stavbe a napriek tomu, �e u� dnes predstavuje pomerne rozsiahly komplex, jeho budovaniu eSte zdaleka nie je koniec. Cel� v�stavn� komplex je napl�novan� v typicky obrovskom rozsahu, ak� vidiet pri v��ine architektonick�ch aktivit v Spojen�ch arabsk�ch emir�toch. V�stavn� komplex bude po dokoncen� najmoder-nej�im a najrozsiahlej��m zariaden�m svojho druhu na svete. Za vietko hovor�a len niekto-r� c�sla. V�stavisko ako tak� bude s�castou mikromestecka s 23 mrakodrapmi, celkov� dl�ka prirahl�ho n�bre�ia dosiahne 2,7 km, s�castou komplexu bude luxusn� n�kupn� centrum a tie� luxusn� hotel Feature Tower vysok� 35 poschod�. Na v�stave IDEX sa prezentuje technika a technol�gie pre vSetky druhy vojsk, takie s� zast�pen� pozemn� sily, vzdu�n� sily i n�mornictvo. Sk�la aj ponuka je skutocne �irok�, o kontrakty v tomto regi�ne sa sna�ia firmy naozaj skoro z cel�ho sveta.