Thursday, August 11, 2011

atm 2009-02


Nasazen� sil EU v r�mci operac� Allied Provider v r�jnu 2008 a Atalanta o dva mes�ce pozdeji nebylo jedinou reakc� sveta na stupnuj�c� se aktivity pir�tu. Ji� mnohem dr�ve v oblasti operovala plavidla patr�c� do mezin�rodn�ho uskupen� CTF-150 (Combined Task Force). To bylo vytvoreno na poc�tku operace Enduring Freedom v Afgh�nist�nu a jeho aktivity mely puvodne zahrnovat monitorovan� n�morn� dopravy, inspekce podezrel�ch plavidel ci pot�r�n� pa�er�ku narkotik a zbran� (tzv. Maritime Security Operations - MSO). Boj s pir�ty v�ak zanedlouho roz��ril spektrum �kolu plnen�ch t�mto uskupen�m. Pro CTF-150, tvorene obvykle 14 a� 15 plavidly, to nen� lehk� �loha, proto�e mus� uhl�dat obrovskou oblast zahrnuj�c� Arabsk� a Rud� more a znacnou c�st Indick�ho oce�nu. Logistick� z�zem� pro uskupen� je vybudov�no v D�ibuti. Pr�m� velen� si jednotliv� participuj�c� st�ty str�daj� ka�d�ch ctyri a� fest mes�cu. Uskupen� CTF-150 spolu s CTF-152 a CTF-158 spad� pod s�ly Combined Maritime Force (CMF) s velitelstv�m v pr�stavu Manama v Bahrajnu. Ty byly vytvoreny na poc�tku v�lky s Ir�kem v roce 2003 a dostaly na starosti MSO v cel� oblasti Bl�zk�ho v�chodu. V srpnu 2008 zr�dilo CMF v Adensk�m z�livu tzv. Maritime Security Patrol Area (MSPA) na podporu sv�tov�ho �sil� na potlacen� aktivit pir�tu. V t�to oblasti m�la patrolovat c�st plavidel, letounu a vrtuln�ku CTF-150.