Wednesday, August 10, 2011

atm 2009-01


Novodob� pir�ti po dlouh� l�ta su�ovali hlavne regiony jako Ji�n� a Jihov�chodn� Asie ci vybran� c�sti Ji�n� Ameriky. V Som�lsku se pir�tstv� zacalo v�znamneji roz�irovat teprve poc�tkem 90. let minul�ho stolet� a jeho skutecn� boom nastal a� po roce 2006. Hlavn� duvod predstavovala absence centr�ln� vl�dy pretrv�vaj�c� od roku 1991 spolu s katastrof�ln� ekonomickou situac�, hladomorem a neprest�vaj�c�mi obcansk�mi v�lkami. C�lem som�lsk�ch pir�tu se st�vaj� ruzn� plavidla od b�n�ch n�kladn�ch, pres lode vezouc� potravinovou pomoc (WFP - World Food Programme) a� k �tre�nick�m na dortu" v podobe mohutn�ch tankeru. Tech podle nekter�ch pramenu proplouv� temito nebezpecn�mi vodami a� 20 denne. Krome klasick�ho loupen� se ale st�le castej��mi st�vaj� �nosy plavidel pro z�skan� v�kupn�ho od jejich majitelu. Pir�ti vyzbrojen� pouze rucn�mi zbranemi se na paluby sv�ch obet� dost�vaj� pomoci ruznorod� sb�rky civiln�ch plavidel, nejcasteji rychl�ch clunu. Pot�. co obvykle bez vet��ch probl�mu premohou neozbrojenou pos�dku, se sv�m �lovkem odpluji nedaleko pobre�� a zacnou vyjedn�vat s majiteli. Be�n� je vyhro�ov�ni usmrcen�m pos�dky ci potopen�m plavidla, kter� t�mer v�dy vede k vyplacen� v�kupn�ho a propu�ten� lode. Hodnoty v�kupn�ho se �dajne pohybuj� v prumeru do v�ky dvou mili�nu USD.