Thursday, August 18, 2011

atm 2005-02


Presne tak. Teraj�� syst�m procesu rozho-dovania nevyhovuje v s�casn�ch dynamick�ch zmen�ch, jeho premena je podmienen� aj skutocnostou, �e na�a republika sa stala clenom NATO a E�. V ned�vnom obdob� boli implementovan� nov� syst�my vrcholov�ho mana�mentu bez elimin�cie star�ch, casto aj duplicitn�ch procesov riadenia. �Majstrovstvo" rutinnej dennoden-nej pr�ce a operat�va zaplnili priestor kon-cepcnej pr�ce a dlhodob�ho pl�novania. Posielanie informacn�ch spr�v cez svojich nadriaden�ch a �denn� po�ta- st�le nahr�d-zaj� hodnoty t�movej pr�ce a kolekt�vny sp�sob rie�enia probl�mov na �rovni t�ch, ktor� za to zodpovedaj�. Umenie delegovat zodpovednost na podriaden�ch m� nesmi-erny v�znam pre pr�pravu na�ich n�stupcov. Je to prejav na�ej vysokej d�very v nich. Podriaden�ch t�m motivujeme, d�v�me pr�le�itost sebarealiz�cie, vyu��v�me cel� ich potenci�l, povzbudzujeme kreativitu, uc�me ich a pripravujeme pre bud�ce funkcie s vy��ou zodpovednostou. Ak umo�n�me rast podriaden�m, budeme r�st s nimi, ak ich tlac�me dole, mus�me �st dole s nimi.