Wednesday, August 17, 2011

atm 2005-01


Modern� zbrane zpravidla predstavuj� tu nejlep�� technologickou �roven Jakou civilizacn� pokrok mu�e nab�dnout. Je zn�mo, �e t�mer v�echny pokrocil� technologie (podle ruzn�ch studi� 85 a� 98%) vznikly na objedn�vku ozbrojen�ch sil (napr. radiolok�tor, poc�tac nebo satelitn� navigace GPS), i kdy� posl�ze nalezly uplatnen� � v civiln�m sektoru, tedy a� na mal� v�jimky (napr. technologie stealth). Pr�m�m dusledkem �pickov� �rovne vojensk� techniky je ov�em jej� vysok� cena. Tato skutecnost se pravdepodobne nejv�ce projevuje na elektronick�m vybaven�, proto�e se uv�d�, �e a� 70% ceny modern�ch zbran� pripad� na elektroniku! Toto tvrzen� lze snadno dolo�it srovn�n�m cen zbran� z ruzn�ch zem� sveta. Tradicne nejdra��� zbrane toti� vyr�b� Japonsko (ATM 3 a 4/2004), proto�e je z�roven svetovou �pickou v elektronice a pr�buzn�ch oborech. Jist� nen� ��dn�m prekvapen�m, �e po japonsk�ch zbran�ch n�sleduj� americk�, izraelsk� a a� pak technika ze zem� z�padn� Evropy.