Friday, August 26, 2011

atm 2004-10


US Army vybrala pro sv� voj�ky novou bojovou uniformu (Army Combat Uniform, ACU), kter� nahrad� doposud pou��van� odev BDU (Battie Dress Uniform), navr�en� ji� pred petadvaceti lety. Hlavn�m c�lem projektu ACU, zah�jen�ho v roce 2003, bylo vyvinout jednoduchou uniformu, kter� by byla pou�iteln� v rozlicn�m prostoru rozm�sten� pozemn�ch jednotek a odpov�dala jejich soudob�m po�adavkum. Pri jej�m navrhov�n� bylo prihl�dnuto ke zku�enostem voj�ku z bojov�ch akc� pri re�ln�m nasazen� v Ir�ku, Afgh�nist�nu a na dal��ch m�stech. Uniforma byla zkou�ena ve v�cvikov�ch stredisc�ch US Army ve Fort Irwin a Fort Polk. Pr�slu�n�ci pozemn� arm�dy, z�loh a n�rodn� gardy tak nyn� dost�vaj� novou uniformu, kter� bude l�pe odpov�dat n�rokum na aktu�ln� po�adavky soucasn�ch mis� a bude funkcnej�� ne� BDU. ACU bude existovat ve trech odli�n�ch modifikac�ch a prvn�ch deset tis�c kusu bude dod�no americk�m jednotk�m nasazen�m v Ir�ku a do v�cvikov�ch stredisek US Army. Od dubna pr�t�ho roku bude prednostne dod�v�na rozm�sten�m bojov�m jednotk�m a ostatn� �tvary ji dostanou nejpozdeji do prosince 2007.