Thursday, August 25, 2011

atm 2004-09


Zbrane a zbranov� syst�my s� skoro takou istou polo�kou ako hociktor� in� komodita. Treba ale zd�raznit, �e skutocne len skoro takou istou. Z titulu urcenia a z toho vypl�vaj�cich obmedzen� ide o mimoriadne ch�lostiv� a o to lukrat�vnej�lu oblast obchodovania. V druhej polovici 20. storocia sa vytvoril bipol�rny svet, ktor� viac-menej predstavoval pomerne presne deklarovan� z�ujmov�, rozumej obchodn�, priestory. Socialistick� blok s�peril s kapitalistick�m v �obchodnej" oblasti na celej plan�te, hlavne v priestoroch, ktor� neboli jasn� zaraden� k jednej ci druhej strane, a t�m pon�kali obom stran�m �ancu �vyr�bat" peniaze. Po rozpade Sovietskeho zv�zu a socialistick�ho bloku a po zmene politick�ch a ekonomick�ch vztahov nasleduj�cej po tomto procese sa zr�tili dovtedy existuj�ce politick� a ekonomick� vazby. Samozrejme, obchodn�ci ve-dia, �e chaos (ked don aspon trocha vidia) je t�m najlep��m priestorom na business. V tejto etape jednoznacn� viac str�cali v�robcovia a predajcovia z b�val�ho �v�chodn�ho" bloku. Pozit�vom t�chto tvrd�ch casov je, �e po chaose sprev�dzaj�com tie-to procesy s�m �ivot prinutil v�vojov� �stavy, v�robne firmy a obchodn� organiz�cie aktivne v tejto oblasti h�adatin�, nov� cesty a sp�soby, ako pon�knut svoje v�robky a slu�by potenci�lnym z�kaznikom.