Monday, August 22, 2011

atm 2004-07


Mnoho pr�znivcu leteck� techniky ji� sly�elo o �plazmov� technologii stealth", vyu��vaj�c� ionizovan�ch plynu ke sn�en� efektivn� radiolokacn� odrazn� plochy letounu. Mnoz� se domn�vaj�, �e se jedn� o vedeck� v�mysl - jak�si neviditeln� pl�t, zn�m� z poh�dek. Ackoliv se to zd� b�t neuveriteln�, �plazmov� technologie stealth" se v posledn�ch letech st�v� zcela re�lnou. Ne� se v�ak budeme zab�vat plazmovou technologi� stealth a jej� aplikac� na bojov�ch letounech, je nutn� si v hlavn�ch rysech objasnit, co je plazma. Nejprve trochu teorie o plazme, alespon strucn�. Plazma je ctvrt� skupenstv� hmoty. Uv�d� se, �e 99 % ve�ker� hmoty ve vesm�ru je v plazmov�m skupenstv�. My m�me to �test�, �e �ijeme na Zemi, kter� patr� k onomu jednomu procentu hmoty ve skupenstv� jin�m. Cel� Zeme je obklopena plazmou - magnetosf�rou, kter� n�s chr�n� pred kosmick�m z�ren�m. �ijeme tedy uvnitr obrovsk� plazmov� ochrann� ob�lky. Ale i na Zemi nalezneme plazmu v kan�lech blesku, v ionosf�re a v pol�rn�ch z�r�ch. Co je tedy plazma? Pomu�e n�m definice, kter� zn�: .Plazma je kvazineutr�ln� soubor c�stic s voln�mi nosici n�boju, kter� vykazuje kolektivn� chov�n�". Zd� se v�m pr�li� v�deck�? Trochu si ji tedy polid�t�me. To nejdule�it�j�� je, �e se v plazme nach�zej� voln� nosice n�boje. Atomy jsou alespon c�stecne ionizovan�. Plazma je vodiv� a silne reaguje i na velmi slab� elektrick� a magnetick� pole. Navenek se plazma jev� jako nenabit� tekutina, kapalina, ci plyn.