Saturday, August 20, 2011

atm 2004-06


V�stava ILA se nemu�e pochlubit t�m, �e by byla nejvet��m aerokosmick�m salonem v Evrop�. Na druh� stran� j� ale nelze upr�t jednu dev�zu - jde o nejstar�� podnik tohoto druhu na star�m kontinentu a letos se konal jeho 95. rocn�k. Pravda, ten prvn� hostil v roce 1909 Frankfurt nad Mohanem. Do Berl�na se ILA presunula v roce 1928, ale po druh� svetov� v�lce a n�sledn�m rozdelen� Nemecka se m�stem jej�ho kon�n� stalo na mnoho let severon�meck� mesto Hannover. Opetovn� prestehov�n� do Berl�na, konkr�tne na leti�te Sch�nefeld, kter� bylo mimochodem pred ned�vnem prejmenov�no na Berlin-Brandenburg, se uskutecnilo v roce 1992. Dlu�no podotknout, �e v 90. letech nemela ILA na ru��ch ustl�no. Musela toti� souperit o existenci s leteckou v�stavou v jihoanglic-k�m meste Farnborough, je� vzhledem ke sv� dlouhodob� orientaci na vojenskou leteckou techniku, vet��m poctu rozsahu �castn�ku a konec koncu i shodn�mu roku kon�n� z�sk�vala na st�le vet��m v�znamu. Presto nemeck� salon svou opodstatnenost obh�jil zejm�na pot�, co zvolil v�lucnou specializaci �mostu mezi Z�padem a V�chodem".