Friday, August 19, 2011

atm 2004-05


Z�kladn� pr�cinou v�ech asymetrick�ch konfliktu po skoncen� studen� v�lky je strategick� �loha USA. Ty si prisoudily mesi�skou roli pri re�en� konfliktu a z�roven s t�m si osobuj� pr�vo stanovovat, za jak�ch podm�nek a na jak� �rovni je vhodn� zasahovat. Naplnov�n� takto vymezen� role je ale komplikov�no t�m, �e z�nikem studen� v�lky skoncil dr�vej�� �jasn�" cerno - b�l� svet a USA vstoupily do nov�ho sveta, kter� se vyznacuje velk�m mno�stv�m odst�nu �ed�. V asymetrick�ch v�lk�ch dne�n�ch dnu slav� necekan� �spechy nastra�ov�n� velmi jednoduch�ch klamn�ch c�lu. Prvn�m z nich je zakr�v�n� a maskov�n�, kter� mu�e zachr�nit bojovou techniku tech ozbrojen�ch jednotek, kter� bojuj� proti mnohem l�pe vyzbrojen�m intervencn�m vojskum. Dal��m klamn�m prostredkem b�vaj� hor�c� pneumatiky, kter� vytv�rej� tepelnou stopu, a t�m mohou oklamat i drah� r�zen� strely. Ke zmaten� senzoru se casto pou��vaj� i vedra s vodou, kter� se pod f�liemi st�vaj� dal��mi zdroji tepla. K mistrovsk�m kouskum soucasn�ch asymetrick�ch v�lek se rad� budov�n� klamn�ch mostu, kter� se pak mohou st�t c�lem bombardov�n� ze vzduchu, zat�mco puvodn� mosty zust�vaj� nedotceny.