Tuesday, August 16, 2011

atm 2002-10


Vprub�hu roku 2002 prube�ne narustalo napet� mezi USA a Ir�kem. Duvodem byla predev��m neochota Sadd�ma Husajna povolit Cinnost zbrojn�ch inspektoru v Ir�ku a z�roven pocit ohro�eni ze strany USA. Je treba r�ci, 2e vojensk� potenci�l Ir�ku od v�lky v Persk�m z�livu pr�li� nevzrostl, ov�em na druh� strane jej nelze oznacit za zanedbateln�, zvl�te z hlediska regionu. Z politick�ho hlediska je rovne� nezanedbateln� pomern� pevn� postaveni prezidenta Sadd�ma Husajna v r�mci zeme. Duvodem je predev��m fakt, �e spojeneck� arm�dy nedo�ly na z�ver v�lky v Persk�m z�livu do Bagd�du a Sadd�ma Husajna nesesadily. Je uv�dena i rada dal��ch duvodu, od nechuti USA vme�ovat se do vnitrn�ho v�voje v Ir�ku pres odpor arabsk�ch spojencu v koalici a� po fakt, �e za bezskrupol�zn�ho vojensk�ho vl�dce nen� plnohodnotn� n�hrada, kter� by zabezpecila stabilitu v zemi. Opozice tvoren� kurdsk�mi separatisty, proir�nsk�mi ��ity a politick�mi protivn�ky Sadd�ma Husajna a jeho strany Baas je slab� a roztr�ten�, presto�e USA do ni ka�dorocne investuji kolem 97 milionu dolaru. Pro Turecko je nemysliteln� podpora Kurdu smeruj�c! ke vzniku jejich samostatn�ho st�tu, pro Sa�dskou Ar�bii podpora ��itu, kter� by pos�lili Ir�n, a pro vet�inu muslimsk�ho obyvatelstva vl�da politick�ch disidentu prosazuj�c�ch z�jmy USA. Ekonomick� sankce su�uj�c� vlce ir�ck� obcany ne� Husajnovy vern� vytv�rej� predev��m protiamerick� n�lady, tak�e z politick�ho hlediska jsou kontraproduktivn�.