Tuesday, August 9, 2011

atm 2002-09


Protiletadlov� r�zen� strely (PLRS) jsou pova�ov�ny za nejefektivnej�� soudob� zbrane zejm�na ve vzdu�n�m boji. Je pravda, a posledn� ozbrojen� konflikty to potvrzuj�, �e vet�ina vzdu�n�ch boju je vedena tak, �e piloti sv�ho soupere ve skutecnosti v�hledem z pilotn� kabiny ani nevid�. Ve�ker� informace o c�lech protivn�ka, sm�ru a rychlosti pohybu obvykle z�sk�vaj� ze soustavy senzoru, kter� jim umo�nuj� bojovat v noci a za sn�en� viditelnosti bojov� sc�ny. Pilot bojov�ho letounu je casto prirovn�v�n k oper�torovi poc�tace. Neplat� v�ak, �e dobr� a zrucn� oper�tor vzdy vyhr�v� boj. Neplat� to ani naopak, v soudob�m vzdu�n�m boji nestac� b�t jen zku�en�m a zrucn�m pilotem. Jde o soulad obou techto schopnost�, co� samozrejme klade mimor�dn� n�roky na psychiku pilota, kter� je nav�c ve skutecn�m boji nadm�ru stresov�n v obav�, �e bude protivn�kem sestrelen. Vet�ina soudob�ch PLRS je pred odp�len�m a v prubehu naveden� z�sobov�na obrovsk�m objemem dat, kter� uchov�v� v pa-m�ti sv�ho autopilota a neust�le je vyu��v� ve v�ech f�z�ch, zejm�na pak v konecn� f�zi letu. PLRS se del� do tr� z�kladn�ch kategori� podle dosahu na PLRS kr�tk�ho (bl�zk�ho), stredn�ho a velk�ho (dalek�ho) dosahu.