Wednesday, July 27, 2011

Novinky MPM Issue 36


Pr�ve cvicn� verze byla nosn�m programem licencn� v�roby v podniku Aero Vodochody. Celkem bylo vyrobeno 2013 kusu, tedy daleko v�ce ne� jednom�stn�ch, z ceho� pochopitelne byla valn� vet�ina urcen� na export. Krome st�tu Var�avsk� smlouvy byli dal��mi odberateli Egypt, S�rie, C�na a Indon�sie. Ceskoslovensk� vojensk� letectvo odebralo 154 stroje. Dal�� kusy byly ze sovetsk� dod�vky. V�roba prob�hala od roku 1954, posledn� vyroben� kus byl zal�tnut 5. ledna 1961. Rozm�sten� a postupn� zav�den� typu do letectva je velmi podrobne pops�no v publikaci MiG-15 Miroslava Irry a vzhledem k jej� aktu�lnosti a dobr� dostupnosti nem� cenu �daje opisovat. Pravovern� badatel� necht prominou, ale zjednodu�ene lze r�ci, �e co letka st�hac�ho, pruzkumn�ho nebo st�hac�ho bombardovac�ho pluku, to jedna sp�rka. Nepoc�t�me samozrejme �koln� jednotky, z�lohy a v�zkum. Zabudov�n�m radiolok�toru Izumrud RP-1 vznikla varianta urcen� pro v�cvik pilotu MiG--17PF oznacovan� UTI M�G-15P, kterou si lze prohl�dnout v leteck�m muzeu ve Kbel�ch.