Monday, July 25, 2011

Novinky MPM Issue 34


V predchoz�ch d�lech seri�lu �Jak na to" se autori venovali predev��m patinovac�m postupum a problematice barven� nebo maskov�n� modelu. J� bych tentokr�t r�d pridal nekolik rad z jin� oblasti. C�m d�l v�ce modelu vojensk� techniky m� ji� od v�robce otevren� motorov� prostor a ne ka�d� model�r dok�e hned sladit tento l�kav� detail se stavbou. T�mer na ka�d� soute�i se me nekdo pt�, jak jsem si se z�stavbou motoru z plastov�ch v�lisku poradil a jak jsem se vypor�dal s pr�padn�mi probl�my. Je to logick�: kdo nem� zku�enost se stavbou obohacenou o polyuretanov� odlitky, mu�e se podobn�ch detailu b�t. Z�roven mu ale atraktivn� mo�nost otevren�ho motorov�ho prostoru ned� sp�t... T�m v�ce proto, �e zavr�t kryty motoru je vet�inou je�te obt�nej��, proto�e sp�ry kolem panel�e m�lokdy l�cuj� a tmelen� je v techto pas��ch obt�n�. V podstate se nen� ceho b�t, stac� si vybrat kvalitn� stavebnici a v�echny d�ly peclive zkou�et nasucho je�te pred prilepen�m. Vyhneme se tak situaci, kdy na n�s po slepen� a nabarven� d�lu vykouknou nepekn� mezery nebo zjednodu�en� pas�e (nejcasteji to b�v� kolem prep�ek, r�mu podvozku nebo v okol� chladice). �e se nevyhneme alespon minim�ln�mu studiu podkladu, je nasnade. ��dn� v�robce toti� zat�m nedok�e vylisovat v�echny detaily, jako jsou ruzn� t�hla, dr�ty, rozvody a dal�� podobn� drobnosti, kter�vedou mezi agreg�ty a d�ly. Urcit�m �skal�m mu�e b�t nevhodn� tlou�tka krytu nebo jejich chud� detaily. Tento probl�m nen� radno podcenovat, proto�e mu�e pokazit radost z dokoncen�ho modelu. Pomoci n�m bud mohou, tak jako v m�m pr�pade, doplnkov� sady a leptan� d�ly, nebo se spolehneme na vlastn� um a kryty vyrob�me sv�pomoc�.