Monday, July 18, 2011

Novinky MPM Issue 30


Krou�ek pracuj�c� s mlad�mi plastikov�mi model�ri pri DDM Pelhrimov existuje ji� �est let a za dobu sv� existence dos�hl rady �spechu. Dnes se zm�n�m o tom nejvet��m, kter�m bylo �spe�n� vystoupen� v kvalifikaci na Mistrovstv� republiky ��ku v plastikov�m model�rstv� 2006. Po zku�enostech z lonsk�ho roku se kluci vz�jemne dohodli, kdo v kter� kategorii bude soute�it. Ale posledn� mes�c pred soute�� byl opravdu hektick� - na modelech se pracovalo t�mer denne. Za v�e hovor� pr�stup Filipa, kter�, ac si zlomil nohu, presto doch�zel d�l na krou�ek, aby model vcas dokoncil. V sobotu 29. dubna r�no jsme se se�li pred na��m DDM s peclive pripraven�mi modely a plni ocek�v�n�, jak v�e dopadne. Po pr�jezdu do m�sta kon�n� kvalifikace, Havl�ckova Brodu, jsme obsadili �est z celkem sedmi vypsan�ch kategori� a mohli po dobu bodov�n� modelu relaxovat. Nav�t�vili jsme prodejnu, kde jsme ji� tradicne koupili l�taj�c� polystyr�nov� letad�lka pro zkr�cen� zb�vaj�c�ho casu do vyhl�en� v�sledku, za�li do pizzerie a vyu�ili mo�nost hr�t poc�tacov� hry v m�ste soute�e.