Saturday, July 16, 2011

Novinky MPM Issue 28


Geni�ln�Fieselerovakonstrukceuletounu Fi 156 Storch je nezapomenutelne zaps�na i v pameti star��ch �aeroklub�ku" a ka�d�ho, kdo mel �test� videt jeho predveden� na nekter�m z pov�lecn�ch leteck�ch dnu. Nav�c Storch je st�le model�rsk�m �evergreenem", casto viden�m na soute��ch a v�stav�ch. V mer�tku 1/72 je snadno dosa�iteln� d�ky produkci v. d. Smer nebo Aca-demy a z�jemce o velikost 1/32 jiste pote�� zpr�va japonsk� Hasegawy o jeho znovuuveden� na trh behem roku 2006. Neuspokojeni tak zustanou pouze ctvrtkari, proto�e model od Esci 1/48 u� l�ta nen� k m�ni. A to je v�echno duvod, proc jsem do dne�n�ho d�lu seri�lu o historii ceskoslovensk�ho letectv� vybral jeho sanitn� verzi, v�robcem oznacovanou jako Fi 156D-1 neboli letouny s �vysokou kabinou". C�lem cl�nku je upozornit na skutecnost, �e jsme po v�lce provozovali i sanitn� verze Stor-chu, proto�e tato kapitola na�eho letectv� nen� st�le dostatecne zn�ma a cas od casu vede ke zmaten� nejednoho model�re. Popisu z�kladn� verze Storcha, tedy letounu s �n�zkou kabinou" se venovat nebudu, jeliko� je v dom�c� odborn� literature dostatecne pops�na. Pro mlad�� rocn�ky je�te dopln�m, �e d�le budu Storchy oznacovat jako K-65 C�p, jak znelo jejich oznacen� v ceskoslovensk�m pov�lecn�m letectvu.