Wednesday, July 20, 2011

Novinky MPM Issue 15


Dvaasedmdes�tina F/A-18F Super H�rnet od Hasegawy se po v�ce jak rocn�m zpo�den� konecne objevila na pultech prodejen. Casovou prodlevu zpusobili sami konstrukt�ri forem, kter� se rozhodli pockat na dokumentaci s�riov�ch stroju a necerpat jen z tvaru prototypu. Efko Hasegawy je d�ky tomu jedin�m modelem, kter� zn�zornuje operacne slou��c� stroje. Nejvet�� prednost� modelu je jemn� ryt� do hloubky a dobre vyre�en� rozdelen� na jednotliv� d�ly. Trup s oddelenou pr�d� ze tr� d�lu je rozdelen vodorovne na horn� a spodn� c�st, zvolen� re�en� umo�nuje vylisovat v�echny podvozkov� �achty spolecne se spodn�mi d�ly. Pripocteme-li jednod�ln� vodorovn� i svisl� ocasn� plochy a poloviny kr�dla jen ze dvou d�lu, m�me pred sebou model, kter� jde postavit rychle a bez komplikac� pri dodr�ov�n� polohy jednotliv�ch d�lu. Popsan� c�sti toti� nejdou zalepit v jin� poloze ne� v t� spr�vn�. Drobnou chybu vid�m v re�en� komor pr�stupu vzduchu k motoru. To, �e jsou jako samostatn� d�ly, je �ikovn�, ale mohly obsahovat vnitrn� kan�l, sahaj�c� a� k motoru. Propracovanej�� mohl b�t rovne� kokpit, vana spol�haj�c� pouze na obtisky ovl�dac�ch pultu je v dne�n� dobe ponekud skoup� re�en�. Na�test� oba popsan� nedostatky mohou dobre odstranit doplnkov� sady.