Wednesday, July 20, 2011

Mk.IX a XVI, Jak-15, -17a -23, Avia BH-21


Ceskoslovensk� leteck� prumysl je prakticky tak star�, jako republika sama. V dlouh� rade letadlov�ch typu, kter� vytvoril do dne�n�ho dne, odsoudil cas mnoh� k zapomenut�, jin� vepsaly slavn� kapitoly do historie na�eho letectv� a zapomenout na ne nelze. Proslavily poctivou pr�ci i za hranicemi republiky, upozornily leteck� svet, �e i mal� Ceskoslovensko stav� letouny schopn� soute�e s cizinou a m� proto i v tomto prumyslov�m oboru v mezin�rodn�m svete pr�vo na sv� �m�sto na slunci". K tem nezapomenuteln�m patr� st�hac� dvouplo�n�k Avia BH-21, prvn� �spe�n� typ t�to kategorie letounu postaven� v Ceskoslovensku. Stal se prvn�m skutecn�m obr�ncem vzdu�n�ho prostoru republiky. Zv�il nekolikan�sobne bezpecnost leteck�ho provozu. D�ky jeho obratnosti a dokonal� ovladatelnosti z�sk�vali na nem prvn� akrobatick� zku�enosti letci, jejich� hvezda potom rychle stoupala k zenitu jejich umen� na akrobatick�m nebi.