Monday, July 18, 2011

Military Revue 2011-04


Ve dnech 14.-24. ledna 1943 se v marock� Casablance, v hotelu Anfa, setkal americk� prezident Franklin D. Roosevelt s britsk�m ministersk�m predsedou Winstonem Churchillem, aby na konferenci s kryc�m n�zvem Symbol ve spolupr�ci s n�celn�ky �t�bu obou zem� napl�novali v�lecnou strategii v nadch�zej�c�m roce. Z mnoha prijat�ch usnesen� byla t�m nejdule�itej��m dohoda o zah�jen� spolecn� bombardovac� ofenzivy proti Nemecku a jeho vazalum, kter� pod kryc�m n�zvem Pointblank stanovila �koly pro RAF a pro USAAF. Zat�mco bombard�ry RAF mely i nad�le pokracovat v nocn�ch n�letech na urcen� c�e v Nemecku a okupovan� Evrope, podle tzv. �Smernice Pointblank" ze 14. cervna 1943 mela 8. AF USAAF zah�jit denn� n�lety a tento pr�kaz potvrdila pr�sne tajn� konference Quadrant, kter� se ve dnech 17.-24. srpna v Quebeku z�castnili E D. Roosevelt, W S. Churchill a kanadsk� ministersk� predseda MacKenzie King. Tato strategie v�ak neprinesla ocek�van� v�sledky Nemci jednak presunuli mnoh� v�znamn� z�vody v�lecn� v�roby na v�chod okupovan� Evropy mimo dolet spojeneck�ch bombard�r�, kter� pri denn�ch n�letech musely celit zv�en�mu nebezpec� se strany protivn�ka; v roce 1943 Luftwaffe toti� st�le je�te disponovala dostatecn�m poctem v�konn�ch st�hacek Focke-Wulf a Messerschmitt, r�zen�ch zku�en�mi piloty.