Wednesday, July 27, 2011

Military Revue 2010-10


Pokud se francouz�t� pe��ci, krc�c� se 13. kvetna 1940 v pevnustk�ch, z�kopech a postaven�ch d�l na ji�n�m brehu reky Meuse u Sedanu, pod�vali na jarn� nebe, videli jen a pouze nepr�telsk� letouny Stroje oznacen� cern�mi kr�i se drze promenovaly na nebi jejich vlasti, nev��mav� m�nily sestavy jako behem nejak�ho velk�ho cvicen� a vrhaly se na pozemn� c�e podobn� jako na strelnici. Byly zd�nliv� nezraniteln�. Chaotick� palba veden� ze zem� temi p�r dostupn�mi protiletadlov�mi kan�ny a kulomety jim evidentne neprek�ela., X certu, kde jsou na�i st�-haci?" To byla asi nejcasteji zazn�vaj�c� ot�zka voj�ku 55. a 71. pe�� divize francouzsk� 2. arm�dy, kter� meli tu smulu, �e se ocitnuli pr�mo v te�i�ti nemeck� ofenzivy. Zoufalstv� mu�u ne�tastn� 2. arm�dy br�n�c�ch 13. kvetna frontu na Meuse z nepr�tomnosti spojeneck�ho letectva bylo opr�vnen�. Pres zn�mky toho, �e nepr�tel prov�d� rozs�hlou ofenzivn� operaci Ardenami sm�rem k Meuse, neucinila francouzsk� generalita nic k pos�len� nedostatecn�ch vzdu�n�ch sil podporuj�c�ch ohro�enou 2. a 9. arm�du. Nedosti na tom! Nedbaj�c na vol�n� o pomoc francouzsk� pechoty, drcen� leteck�mi �toky u Sedanu, soustredilo velen� Arm�e de V Air dosa�iteln� st�hac� jednotky 13. kvetna nad Belgii. Zde st�hacky pusobily v prospech francouzsk� 1. arm�dy v oblasti, odkud Luftwaffe toho dne proste zmizela, presunuta do akc� proti Sedanu!