Saturday, July 23, 2011

Military Revue 2009-12


Americk� n�mezdn� pilot A. J. Baumler sv� sk�re otevrel 16. brezna, v case guadala-jarsk� bitvy V t� dob� l�tal v r�mci Escua-drilly Kosakov, nazvan� podle bojov�ho jm�na sovetsk�ho velitele, st. lt. Alexandra Petrovice Osadcije. Pri dopoledn�m souboji, ke kter�mu do�lo behem hl�dky z leti�te Soto, se American spolecn� se sv�mi spolubojovn�ky v oblasti Brihuega-Valde-sor-Pajares utkal s formac� italsk�ch dvouplo�n�ch st�hacek Fiat CR.32. Do bitvy se zapojilo celkem 17 Polikarpov� 1-15. S�y nepr�tele republik�ni (dle sovetsk�ch dokumentu) odhadli na 22 bombard�r� �Junkers" a 19 st�hacek. Ve skutecnosti v�ak bojovali se znateln� m�n� pocetnou formac� italsk�ch bombard�r� Savoia-Marchetti S.81 Pipistrello. chr�nenou Fiaty CR32. Behem stretnut� padl sovetsk� pilot lt. German Reutov. Dva dal�� �panelsk�mi piloty ovl�dan� I-15 havarovaly pri prist�n� po n�vratu z akce. Rovne� dve z italsk�ch st�h�cek b�hem n�vratu nouzov� prist�ly kvuli nedostatku pohonn�ch hmot. Ob� strany znacn� nadsadily sv� �spechy. Republik�ni n�rokovali sestrelen� tr� Fiatu a jednoho , Junkersu Ju 86", fa�istict� st�hacn ze 4a Squa-driglie (patr�c� do /. Gruppo) naopak ohl�sili ctyri sestrely Baumler. sedlaj�c� Chato c. 23, se podelil spolecn� se sovetsk�m letcem Aleksandrem Zajcevem o sestrel jednoho Fiatu.