Friday, July 22, 2011

Military Revue 2009-11


Po�kozen� zpusoben� �toky japonsk�ch letadel byla st�le vet��. Zat�mco predn� c�st lodi byla v relativn�m por�dku, z�d sk�tala neute�en� obraz. Pokroucen� kusy �eleza a �lehaj�c� plameny Co je za nimi, nikdo na mustku netu�il. Poruc�k Ted Runk ozn�mil kapit�novi, �e se pokus� zajistit uvolnen� kormidla, a vydal se na zdevastovanou z�d. Cestou skrz zmet trosek na�el nevybuchlou bombu jednoho z posledn�ch dvou kamikaze. Skut�lel ji pres palubu. Dal��, asi 30 cm velk� nevy-buchl� z�paln� bomba le�ela v piso�ru v zadn�m ubytovac�m prostoru pos�dky. V um�v�rne byl motor vytr�en� z jednoho Valu. Druh� byl �zalisovan�" v hromade �eleza. kter� kdysi byla delovou ve�� c. 53. Mezit�m do�lo k pos�len� leteck�ho kryt�. Jako prvn� dorazily ctyri letouny FM-2 Wild-cat od peruti VC-94 z letadlov� lodi USS Shamrock Bay. Pilotum se podarilo nekolik japonsk�ch letadel sestrelit, ale �tocn�ku zb�valo st�le dost. St�hacek postupn� prib�valo. Dorazily F4U Corsair n�morn� pechoty od st�hac� perute VMF-441. Kdy� marin�ci videli v jak zubo�en�m stavu je USS Laffey, vrhali se za japonsk�mi letouny bez ohledu na obrannou palbu torp�doborce.