Thursday, July 21, 2011

Military Revue 2009-10


Nad Moravskou Chrastovou se ve vetru trepetaly narychlo upevnen� nacistick� vlajky Bylo 31. r�jna 1938, kr�tce po sedm� hodine r�no. Napravo od cesty se roz�t�kal lehk� kulomet vz. 26. V pravideln�ch intervalech mu odpov�dala tok�ta nekolika des�tek arm�dn�ch pu�ek. Presto�e ordnen zurive br�nili perimetr tohoto ani ne dvoutis�cov�ho m�styse, voj�ci roty doprovodn�ch zbran� 13. pluku ceskoslovensk� arm�dy postupovali sice pomalu, ale nezadr�iteln� kupredu. Pr�ve tady na pr�stupech k Moravsk� Chrastav� um�rali jedni z prvn�ch voj�ku druh� svetov� v�lky Nic na tom nemohla zmenit ani skutecnost, �e v t�to dobe druh� svetov� v�lka ofici�lne je�te nezacala. Proc ale v techto sychrav�ch dnech do�lo k prudk�mu, nekolik hodin trvaj�c�mu boji, kter� se podobn� jako mnoh� mal� bitvy t� doby nedostal do ucebnic historie? Byla to pro n� n�rod velice te�k� doba. Od Mnichova uplynul mes�c, Sudety ji� byly d�vno obsazeny nemeckou brannou moc�. Presto ani nov� vytvoren� hranice okle�ten�ho Ceskoslovenska nepatrila k tem klidn�m. Mapy ceskoslovensk�ch a nemeck�ch de-limitacn�ch dustojn�ku se casto li�ily. Byla zde zjevn� snaha posunout demarkacn� c�ru o nekolik kilometru do ceskoslovensk�ho vnitrozem�. Tb samozrejm� vyvol�valo radu drobn�ch sporu a v nekter�ch pr�padech i konfliktu. Jedn�m z nich bylo obsazen� Moravsk� Chrastov� a nekolika prilehl�ch obc� nemeck�mi ordnery v noci z 30. na 31. r�jen.