Wednesday, July 27, 2011

LK 1994-08


(L+K) Konsolidacn� banka Praha zaplat� francouzsk� leteck� spolecnosti Air France (AF) za,odkoupen� jej�ch 19,1 procenta akci� Ceskoslovensk�ch aerolini� 27 milionu dolaru. Na tiskov� konferenci 22.3. 1994 ministr dopravy J. Str�sk� rekl, �e je to mnoho vzhledem ke kapit�lov�mu vkladu Air France do CSA, kter� cinil 30 milionu dolaru. Toto sv� prohl�en� v�ak oznacil Str�sk� za soukrom�. Ofici�lne ozn�mil, �e po slo�it�ch jedn�n�ch byly v �ter� 22.3. ve tri hodiny r�no para-fov�ny tri smlouvy, kter� tvor� ned�ln� celek, pr�vne zakotvuj�c� ukoncen� pod�lu AF na spolecn�m podniku CSA. K para-fov�n� a nikoliv k podeps�n� do�lo podle Str�sk�ho proto, �e v�echny tri smlouvy mus� posoudit veden� Evropsk� banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), jednoho z hlavn�ch akcion�ru CSA. Pr�tomn� z�stupci EBRD nemeli pravomoc tyto smlouvy podepsat. V p�tek 25. 3. 1994 byly pak v�echny tri smlouvy podeps�ny. EBRD prodej akci� AF Konsolidacn� bance schv�lila. Krome smlouvy o koupi a prodeji akci� byla podeps�na nov� opcn� smlouva, podle n� mu�e cesk� strana kdykoliv do roku 1999 po��dat o odkoupen� akci� CSA od EBRD za nomin�ln� cenu. Puvodn� smlouva mezi AF a EBRD predpokl�d� pouze povinnost AF odkoupit v letech 1997-1999 akcie EBRD, pokud si to banka bude pr�t. Nejslo�itej�� bylo podle Str�nsk�ho jedn�n� o tret� smlouve, kter� ukoncuje platnost investicn� smlouvy a v�ech ujedn�n�, kter� z n� vypl�vaj�. AF a CSA budou i nad�le spolupracovat ve spolecn� obchodn� cinnosti a slu�b�ch na lince Praha - Par�. CSA budou pou��vat poc�tacov� odbavovac� syst�m Air France a nekter� jej� licencn� zar�zen� v zahranic�. V soucasn� dobe vlastn� nejvet�� pod�ly akci� CSA Fond n�rodn�ho majetku (49 %), EBRD a Konsolidacn� banka (po 19,1 %).