Tuesday, July 26, 2011

LK 1994-07


Ji� v�ce ne� tri desetilet� Vysok� �kola dopravy a spoju v �iline vychov�v� absolventy pro civiln� letectv�. Jak� uplatnen� po absolvov�n� �koly nach�zej�? Ing. Palicka: Jednou z �esti fakult Vysok� �koly dopravy a spoju v �iline je Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spoju. Za veden� dekana doc. ing. Du�ana Kevick�ho, CSc. fakulta pripravuje odborn�ky pro leteckou, �eleznicn�, vodn�, silnicn� a mestskou dopravu a spoje. Katedra leteck� doprayy je tedy souc�st� v�e uveden� fakulty a zaji�tuje v�chovu posluchacu v oboru �Provoz a ekonomika leteck� dopravy."-Absolventi jsou urceni pro v�kon mana�ersk�ch a provozn�ch funkc� v oblasti civiln�ho letectv�. Jsou plne zpusobil� a kvalifikovan� pro organizaci obsluhy, �dr�by a oprav letadel, pro provoz leti�t a jejich zar�zen�, pro mana�ersk� funkce org�nu a organizac� provozuj�c�ch, r�d�c�ch a kontroluj�c�ch leteckou dopravu a speci�ln� leteck� pr�ce. Dosa�en� tak �irok� palety mo�nost� predpokl�d� studium mnoha predmetu. Na kter� leteck� a v�eobecn� obory je studium zamereno a jak je casove rozvrstveno?