Monday, July 25, 2011

LK 1994-06


V poc�tc�ch letectv� je ot�zka amat�rismu a profesionalismu stavby letadel mnohdy o�emetn�. Nenechme se m�lit casto tradovan�m n�zorem, �e v�echna prukopnick� letadla byla ryze amat�rsk�, a� na nekter� nakupovan� d�ly. Nezapom�nejme, �e mnoh� letadla si nech�vali stavet majetnej�� in-teresenti ve sv�ch vlastn�ch tov�rn�ch ci na zak�zku v podnic�ch jin�ch. A tak za prvn� leteckou tov�rnu mu�eme pova�ovat firmu Otto Lilienthal Maschinen - und Dampfkessel-Fabrik. Jej� majitel, zn�m� tvurce kluz�ku, ji� roku 1893 vyclenil jednoho deln�ka - Paula Beylicha - pro stavbu letadel, a to nejen pro svou vlastn� potrebu, ale i pro z�kazn�ky. Takto firma v letech 1893 a� 1896 vyrobila a prodala osm ci devet kluz�ku. Jeden z nich se poc�tkem roku 1895 dostal i do Cech, do majetku I. Fliegerverein Karlsbad. Mezi ty, kdo meli postupne vet�� mno�stv� letadel, patril Louis Bl�riot. Poc�naje typem II z roku 1905 si letadla objedn�val u �tov�rny" bratri Voisinu. Jeho vlastn� tov�rna vyr�bela pr�slu�enstv� pro automobily a na leteckou v�robu pre�la a� okolo roku 1909. �U Voisinu" staveli sv� letadla i dal�� prukopn�ci letectv� - bratri Farmanov�, Leon Delagrange a jin�. Ani u bratr� Wrightu nelze hovorit o ryz�m amat�rismu. I oni byli vlastn�ky firmy, kter� se nepochybne na stavbe letadla pod�lela.