Friday, July 22, 2011

LK 1994-05


V predchoz�ch �estadvaceti c�slech L+K jsme se prostrednictv�m inzertn� strany Aerocharteru meli mo�nost sezn�mit s nab�dkou slu�eb t�to leteck� spolecnosti. Co se v�ak ukr�v� za pusobiv�mi fotografiemi a obchodn�mi slogany tohoto �spe�n�ho leteck�ho provozovatele, na jeho� poc�tku byla snaha uspokojit potreby lid�, maj�c�ch v b�val�m Ceskoslovensku znacn� obchodn� aktivity, vy�aduj�c� mj. i bezpecn�, rychl� a pohodln� cestov�n�? Co vubec obn�� pr�ce v podniku, kter� je klientum k dispozici ctyriadvacet hodin denne? A tak jsme se spojili s letovou reditelkou Aerocharteru, sportovneji zalo�en�m cten�rum L+K zn�mou akrobatickou exrepre-zentantkou ing. Radkou M�chovou (mj. mistryn� Ceskoslovenska 1981), kter� n�m mezi n�porem vyrizov�n� potrebn�ho prostrednictv�m autotele-fonu, �odskoky" na leti�te a jednou kr�tkou zahranicn� slu�ebn� cestou poskytla �na pokracov�n�" n�sleduj�c� rozhovor. Zacali jsme vznikem firmy Aerocharter Praha. Dnem zrodu spolecnosti s r.o. Aerocharter Praha byl po zhruba pulrocn�ch pokusech z�skat od tehdej��ho ministerstva dopravy a spoju provozn� povolen� prvn� listopad 1991. Provoz byl zah�jen Cessnou Citation 500 s americkou registrac�, a to soukrom�mi lety tehdej��ho majitele, zameren�mi prev�ne na z�sk�n� zku�enost�. Vlastn� obchodn� cinnost spolecnosti zacala de facto a� se z�sk�n�m ceskoslovensk� registrace letounu na jare 1992. V t� dobe mel Aerocharter ctyri zamestnance, z toho dva piloty.