Thursday, July 21, 2011

LK 1994-04


Nekdy se domn�v�m, �e na�im kr�dem by melo b�t �l�t�n� s vr�skou" na zakabonen� tv�ri. Ona toti� ta slova �l�t�n� pro radost" sem tam nekoho silne rozciluj�, zvl�te kdy� jsou spojov�na s vet�� volnost� vyj�drenou zejm�na t�m, �e ka�d� n� obcan by mel m�t pr�vo s�m se rozhodovat, s�m zv�it jak napln� pr�slu�n� z�kony, jak se s�m bude r�dit pravidly l�t�n�, jak s�m bude zodpovedn� vuci sobe a vuci druh�m. �L�t�n� se prece mus� br�t v�ne, a to tak v�ne, �e nemu�eme nechat na jednotlivci aby s�m rozhodoval co m� a nem� delat. Nekdo mu to mus� schv�lit." Tot asi povzdech staromilce. A tak Leteck� amat�rsk� asociace je v mnoha pr�padech napad�na a pomlouv�na, �e pr�li� spol�h� na jednotlivce, �e j� sch�z� instituce povolovac�, instituce trestaj�c� a instituce zakazuj�c�. Tak to ne, pr�tel� i nepr�tel�. Povolovac� instituci m�me: zdravotne jsi zpusobil�, m� potrebn� znalosti teoretick� i praktick�, vyhovel jsi, tak tady m� pilotn� prukaz a l�tej. L�tej tak, jak to dovoluje z�kon, l�tej tak jak je to d�no pravidly. Za nedodr�en� z�kona ci predpisu te cek� sankce. Ale jen takov�, jak velk� je tvuj prestupek ci cin a jak n�m to dovoluj� zejm�na z�kony t�to zeme a jej� �stava. A tady nekde je �j�dro pudla nebo jezevc�ka-. N� leteck� z�kon i predpisy v minul�ch takrka pades�ti l�tech nepoc�taly t�mer se soukrom�m leteck�m provozem. Naopak, poc�taly s t�m, �e l�tat bude moci jen ten, kter� krome odborn�ch znalost� bude zejm�na ideove vybr�n, proveren a t�m zav�z�n. Pene�n� a dal�� sankce, kter� by mel z�kon obsahovat, byly nahrazeny sankcemi politick�mi (co� bylo nekdy por�dne drah�) a na druh� strane i politick�mi pardony u privilegovan�ch. Sportovn� letadla byla vesmes majetkem Svazarmu, kter� mohl trestat at opr�vnene ci nikoliv jednotliv� piloty a ��ky nejen t�m, �e je do letadla nepustil, ale vubec do sv�ch rad nevzal.