Monday, July 18, 2011

LK 1994-03


Amat�rsk� l�t�n� bylo loni zejm�na ve znamen� zvy�ov�n� �rovne techniky. Pres nepr�zen pocas� bylo dosa�eno mnoha pekn�ch v�konu, zejm�na preletu i prev�en�. Dobr� v�kony meli piloti, kter� toho je�te pred dvema l�ty mnoho nenal�tali. Hlavne Ran� se mu�e letos pochlubit mnoha pekn�mi prelety, a to i diky na�im nemeck�m pr�telum, kter�ch je tu v�dy dost. Nejdel�� prelet byl a� k jejich hranic�m. Pos�lila se i skupina pilotu, pro kter� je paragliding v centru z�jmu. Maj� hodne na-l�t�no a na technice ne�etr�. Na ty hure vybaven� a m�ne zdatn� bohu�el casto hled� trochu svrchu. Kde jsou ty casy, kdy� jsme na tom byli v�ichni stejne. (V ly�ov�n� je to v�ak je�te hor��.) Pad�kov� kluz�ky (PK) se opet zdokonalily. �Dlouho�nurov�" se za posledn� dva roky podstatne roz��rily, ackoliv pro be�n� l�t�n� zas tak velk�m pr�nosem nejsou. Zvet�il se i pocet tr�d PK a nab�dka silne prevy�uje popt�vku, co� vedlo k poklesu cen star��ch typu. Situaci ve vyr�ben�ch pad�kov�ch kluz�c�ch pribli�ne ukazuje oti�ten� tabulka. Tuzemsk� firmy dok�zaly udr�et krok se svetem ov�em jejich v�robky se casto zahranicn�m velmi podobaj�. I tuzemsk� tkaniny jsou v�ak ji� nejak� cas na odpov�daj�c� �rovni.