Saturday, July 16, 2011

LK 1994-02


Ka�d� dva roky se kon� ve zn�m�m francouzsk�m meste a z�roven v evropsk�m centru letectv�, v Toulouse, v�stava Sl-TEF. Nejedn� se v�ak pouze o v�stavu v klasick�m slova smyslu. Zde na jihu Francie mu�ete v podzimn�ch dnech naj�t i neco nav�c - pokud si nedok�ete predstavit svet bez informatiky, informatiku bez mikroelektroniky, letectv� a kosmonautiku bez nejnovej��ch materi�lu a tyto. materi�ly bez nejmodernej��ch aplikac�, byla urcite akce SITEF '93, je� se konala loni od 19. do 23. r�jna, tou nejlep�� pr�le�itost� k overen� i potvrzen� toho, jak se v�echny tyto oblasti technick�ho rozvoje v soucasnosti snoub�. V n�plni SITEF se prol�naj� tri t�matick� okruhy - konkr�tn� v�robky, technologie i jejich aplikace a nov� fyzik�ln� procesy. To v�e pak navz�jem propojuj� i jednotliv� konference, je� jsou v r�mci SITEF ka�dodenne por�d�ny. Poprv� jsem mel mo�nost nav�t�vit SITEF pred dvema roky, behem dvoulet�ho studijn�ho pobytu ve Francii, a vedel jsem tedy co od v�stavy ocek�vat. Kdy� pak pri�lo pozv�n� na v�stavu od samotn�ch organiz�toru, financn� str�nka spojen� s �v�letem" do Toulouse ustoupila touze po nov�ch znalostech, informac�ch a kontaktech s firmami z cel�ho sveta. Dovolte, abych se v�m pokusil obsah SITEF ve strucnosti pribl�it tak, jak jsme ho my, pracovn�ci firmy T.I.B, videli.