Thursday, July 28, 2011

Jednotky Luftwaffe 1939-1945


PO POR��CE NEMECKA v 1. svetov� v�lce sc v�tezn� mocnosti dohodly na rozpu�teni c�sarsk�ho vojensk�ho letectva a likvidaci v�ech jeho letadel. Ackoli Versaillesk� smlouva v�slovne Nemecku zakazovala v�voj vlastn�ch bojov�ch letadel a v�cvik vojensk�ch pilotu, byly od poc�tku roku 1926 zah�jeny pr�ce na konstrukci stredn�ch bombard�ru a v�cvik pos�dek. Kl�covou �lohu pritom sehr�la st�tn� leteck� spolecnosr Deutsche Luft Hansa. Deutsche Luft Hansa (v jej�m cele st�l veter�n z 1. svetov� v�lky Erhard Milch) byla v meziv�lecn� �re velmi �spe�n� a provozovala mimo jin� dopravn� letouny Junkers Ju 52, tr�motorov� stroje, kter� se za II. svetov� v�lky uplatnily jako transportn�. Za pr�sn�ho utajen� a pod z�minkou v�voje �rychl�ch dopravn�ch a po�tovn�ch letounu" bylv vyvinuty bombard�ry Junkers Ju 86, Heinkel He I I I nebo Focke-Wulf Condor. Piloti pro novou leteckou spolecnost se rekrutovali z vl�dou �tedre dotovan�ho Nemeck�ho svazu sportovn�ho l�t�n�, kter� mel v dobe nejv�rs�ho rozkvetu 50 tis�c clenu. Organizace umo�novala mlad�m mu�um l�t�n� na kluz�c�ch a lehk�ch sportovn�ch stroj�ch a vychovala mnoho zku�en�ch pilotu. Vojen�t� letci se d�ky tajn� nemecko-sovetsk� smlouve skolili v utajen�m v�cvikov�m stredisku v Lipecku, 400 km jihovychodne od Moskvy.